REVIZE KOMÍNŮ A SPALINOVÝCH CEST

Revize spalinových cest se provádí:

  • před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou, nebo novou instalaci spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

PRAVIDELNÁ ROČNÍ KONTROLA A ČIŠTĚNÍ DLE NV 34/2016 Sb.

Kontrola spalinové cesty se provádí:

  • posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálů a předmětu v návazností na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
  • posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
  • posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům
  • posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodu spalin obvodovou stěnou budovy
  • posouzením jejího stavebně technického stavu

Čistění spalinové cesty

provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čistění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících části nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

KOLAUDACE KOMÍNŮ NOVOSTAVEB

DODÁNÍ A ZHOTOVENÍ KOUŘOVODŮ

Zajišťujeme dodání a montáž kouřovodů ke spotřebičům. Dále provádíme montáž a prodej prvků kouřovodu pro napojení spotřebičů pro všechny druhy paliva na komínové průduchy.

FRÉZOVÁNÍ A VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

Frézování komínů je zásah do komínového zdiva, kdy se zvětšuje světlost průduchu. Frézování se provádí pouze po předběžné prohlídce komína. Samotnou činnost provádějí pracovníci s dlouholetou praxí, potřebnou šetrnosti a vědomím závěrečného úklidu. Po frézování komínového průduchu je nutné komínový průduch sanovat komínovou vložkou.

Vložkování komínů je činnost, při které se vkládá do stávajícího zděného komínového průduchu ochranná komínová vložka. Vložka slouží pro bezpečný odvod spalin od spotřebičů na plynná, kapalná i pevná paliva. Je závislé od spotřebiče jaká komínová vložka se do komínového průduchu použije.

OPRAVA KOMÍNOVÝCH TĚLES

Provádíme opravy a sanace stávajících komínových průduchu a komínových těles. Komínové  průduchy u kterých nelze použit frézování nebo vytvoření ochranného pouzdra je nutno provést sanace komínu jejím částečným, nebo úplným rozebráním. Dále provádíme opravy komínových těles v nadstřešní části a to buď pouze jejich opravou, nebo rozebráním v nadstřešní části a jejich zpětným vyzděním.

PORADNÍ ČINNOST A POSOUZENÍ PROJEKTU SPALINOVÝCH CEST

Správně navržená spalinová cesta má důležitou funkci pro bezproblémový a hospodárný provoz připojeného spotřebiče. Komín, který se zabudovává do stavby, a jeho dodatečné úpravy či změny jsou velice náročné a nákladné, mnohdy i nemožné. Komíny se u nás podle předpisů platných již po řadu let navrhují tak, aby měly životnost stejnou jako je životnost stavby. Ta se v našich podmínkách počítá na několik desítek let, nejméně 50 až 70 let. Komín se navrhuje pro zcela konkrétní spotřebič, to jest kotel, ohřívač vody či kamna. Každý spotřebič má technickoekonomickou životnost jinou, většinou nejvýše 15 až 20 let. Po této době zastará a je nutno jej vyměnit nebo modernizovat. Při této příležitosti je rovněž nutno znovu přepočítat komín. Tyto a jiná posouzení spalinových cest nabízíme odbornými pracovníky.